Rikspolisstyrelsen utreder polisens våldsanvändning inför beslut om elpistol

Med anledning av den senaste tidens dödsskjutningar vid polisingripanden har Rikspolisstyrelsen beslutat göra en förstudie rörande Polisens våldsanvändning. Särskild fokus ska läggas på Polisens användning av skjutvapen och ett eventuellt behov av att komplettera den befintliga utrustningen med elpistoler.

Elpistolen är ett internationellt väl beprövat verktyg för att minska våld med dödlig utgång
Trots att Polisen strävar efter att lösa incidenter med så lite våld som möjligt så kommer de konfronteras med situationer som kan eskalera till nödvärnsläge med risk för dödlig utgång. Det är därför av största vikt att Polisen har möjlighet att minimera det totala skadeutfallet. Ett internationellt väl beprövat verktyg som förordats för detta är elpistol.

Utredning ska utgöra underlag för beslut om införande av elpistol inom svenska polisen
2004 beslutade Rikspolisstyrelsen att anskaffa elpistoler för test och utvärdering men innan fältförsöken hann inledas riktade Rikspolisstyrelsens etiska råd kritik bl.a. mot det bristfälliga underlaget för beslutet. RPS valde då att backa och stoppa fältförsöken.
Att göra en övergripande utredning som i sin tur skall ligga till grund för ett beslut om elpistol skall ingå i Polisens framtida ”verktygslåda” är ett vällovligt beslut.
Förstudiedirektiven till arbetsgruppen är författat av Kommissarie Martin Lundin på Rikspolisstyrelsens polisavdelning och undertecknat av Lena Tysk, Polisavdelningens chef. Kommissarie Per Engström, enhetschef för Enheten för ordning och säkerhet, är enligt direktiven utsedd till styrgruppsordförande, och han utser förstudieledaren och är mottagare av arbetsgruppens resultat. Lundin meddelar att arbetsgruppens sammansättning i övrigt ej är fastställd i skrivande stund men att arbetet skall inledas i oktober.
I förstudiedirektiven anges bl.a: ”Förstudien kan också utgöra underlag för beslut om införande eller inte av elchockvapen inom Polisen. Behovet av införande av elchockvapen utreds grundligt vilket är avgörande för arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst.”

Det är vår förhoppning att arbetsgruppen får förutsättningar att göra en grundlig och saklig utvärdering så att den kan lämna kloka och väl förankrade rekommendationer.